Pagina: [Precedentã] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - [Urmãtoare]


(urmare din pagina 13)

...emblematicã a simbolurilor arhaice. În miturile vechi luna este un pãianjen al noptii si aici se regãseste sensul primar, mitic ce permite corespondenta planurilor (jos/sus). Verbele directionare sau elementele de relatie ca, precum, asemenea cu, ca si sunt inutile si semnificatia metaforicã anuleazã calitatea senzorialã. Semantica tropilor este stabilitã pe cale intelectualã si redatã cu o superioarã ambiguitate plasticã simbolului central, legitimat de sensurile sale primare. Gânditorul este cel chemat de gând la ceruri, cãtre Idee.
Cu aparentele ludice ale unor metafore ghicitori iatã Tâlcuri:
Tâlcul florilor nu-i rodul,/tâlcul mortii nu e glodul./Tâlcul flãcãrii nu-i fumul,/tâlcul vetrei nu e scrumul./Tâlcul frunzei nu e umbra,/tâlcul toamnelor nu-i bruma,/dar al drumului e dorul,/tâlcul zãrilor e norul,/jucãusul, cãlãtorul (din volumul Stihuitorul).
Aceastã micã gnozã iterativã are toti termenii exprimati pentru cã nu îl exprimã explicit tocmai pe cel abstract pentru care este construitã ca alegorie deschisã - misterul ireductibil al lumii si vietii, substituit de norul/jucãusul, cãlãtorul.
Ansamblul liric este o metaforã plasticizantã, realizatã segmential si progresiv, fãrã sã ne aflãm cu necesitate în prezenta mitului.
Diferenta de intensitate a unei metafore revelatoare vine si dintr-un alt „fel” de criptare, pentru cã Blaga rãmâne poetul pentru care metafora nu este o figurã de stil în acceptiune traditionalã, ci un act de cunoastere si dezmãrginire, situat în afara stilului si modelat de stil pentru a fi reactivat si a reactiva miturile.
Versurile Soarele, lacrima Domnului/Cade în mãrile somnului (Asfintit marin) sunt pentru exegetii mai noi un mit cosmic reactivat de functia unificatoare a unei metafore simbolice pe douã simboluri arhetipale dublu articulate: Soarele - Domnul (principiul patern, Tatãl) si Lacrima, mãrile (Apa, Mama, principiul matern) cad metaforic în somn - simbol din care poetul a fãcut un arhetip etnic si un mit total.11
Metaforele plasticizante sunt metafore de suprafatã, în timp ce metaforele revelatoare au, asadar, un caracter euristic.
V. Este foarte dificil sã ai certitudinea surprinderii unui sens definitiv al poeziei lui Blaga. Poetului îi este organicã o gândire antinomicã, întru totul particularã, exprimatã simultan în registre diferite.
Abordarea strict retorico-stilistic si functional a problemei metaforei închide accesul la tensiunea liricã esentialã a poeziei blagiene ca oscilatie permanentã a fiintei poetice între metaforã si revelatie.
Cum se face metafora si urmãrirea acestui lucru ne opreste la o evaluare facilã a soliditãtii iconice, a poeticitãtii metaforei blagiene. La acest nivel nu se depãseste faptul de a considera tipologic evident fenomenul lingvistic.
Însã indiferent de statutul pe care l-ar fi avut si, de regulã, îl are, acestã categorie stilisticã rãmâne, si pentru poet, la nivelul scrierii, neimportantã dacã nu devine semn al cunoasterii revelate.
Pentru Lucian Blaga omul este un animal metaforizant. El îsi constientizeazã absoluta singurãtate aplecat peste marginea lumii gratie acestei limitãri ilimitate care îi promite cu fiecare iluminare un neînteles si mai adânc.
Câtã poeticitate, atâta mister. Putea fi altfel filozofia sa decât poezia aceleiasi mari poezii?

Marian BARBU

1 Marian Popa, Dictionar de literaturã românã contemporanã, editia a II-a revizuitã si adãugitã, Editura Albatros, 1977, Bucuresti.
2 Marian Popa, idem.
3 Tudor Vianu, Studii de stilisticã, Editura didacticã si pedagogicã, Bucuresti, 1968 - Problemele metaforei.
4 Tudor Vianu, idem.
5 Boris Tomasevski, Teoria literaturii. Poetica, Bucuresti, 1967.
6 Ce este literatura? Scoala formalã rusã, Editura Univers, Bucuresti, 1983.
7 Poetica americanã. Orientãri actuale, Cluj-Napoca, 1981, Editura Dacia (Mircea Borcilã si Richard McLain).
8 Idem (Ce este literatura? si Poetica americanã).
9 Idem (Poetica americanã).
10 Eugen Todoran, Lucian Blaga - Mitul poetic, Editura Facla, Timisoara, 1983.
11 Emilia Afana, Introducere în stilisticã, Editura Paralela 45, Colectia Universitas, Pitesti, 1998.