Pagina: [Precedentã] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - [Urmãtoare]


Eseu

TIPURI DE METAFORE ÎN POEZIA LUI BLAGA
Marian BARBU

I. Poetul din Lancrãm a avut o foarte contradictorie viatã, dacã se ia în considerare biografia privitã în incidenta operei.
Mai simplu, modul în care aceasta si-a epuizat experientele culturale cele mai diverse, reusind sã se concentreze sistemic pe un punct metafizic de interes fundamental.
Tradusã în termeni de vointã si vocatie de a-si reprezenta lumea într-o viziune articulatã axiologic, existenta sa se consumã într-un paradox istoric absurd, bântuitã de obsesia integrãrii filozofice a dimensiunii poetice.
Sistemul filozofic trebuia sã rezulte din poezie, disciplinând-o „post factum” dupã canoanele unei hermeneutici enorme, exacte si de necontestat.
Oricum, conceptul care lega poezia de filozofie a însemnat de fapt o întoarcere demonstrativã la poezie, în tentatia de a-i gãsi proximitãtile de adevãr.
Fenomenul acesta de recul i-a si marcat oarecum modul în care poetul si-a însumat editorial opera filozoficã. Trilogia a IV-a, Trilogia cosmologicã cu sectiunea I (Diferentialele divine) apare în 1940, publicatã la Fundatia pentru Literaturã si Artã. Asadar, prima aparitie este incompletã, urmatã dupã trei ani (1943) de Trilogia cunoasterii, dupã patru (1944) de Trilogia culturii si alti sase ani (1946) de Trilogia valorilor.
Ni se anuntã deci o constructie neterminatã, un proiect arhitectonic la care se lucreazã începând cu antablamentul sau arhitrava.
Ce înseamnã aceasta? Cã lucrãri din 1931 - Eonul dogmatic, apãrutã la Cartea româneascã - sunt aduse în actualitatea preocupãrilor din 1943, iar cele din 1936-1937 la o raportare directã cu cele din 1946.
Actul mecanic al editãrii operei filozofice nu putea decât reflecta particularitãtile destinului sãu literar. Volumele semnificative de poezie apar ca încheiate întotdeauna înaintea obiectivãrii editoriale a eforturilor filozofice importante, singurul semn istoric demn de luat în considerare în ceea ce priveste caracterul concret al acestora.
Se scrie poezia mai usor decât filozofia? Elanul poetic se produce spontan în conotatiile sale lirice, în timp ce logica, fie ea si abisalã, determinã mai greu regimul de intelectie necesar rigorii severe a constructiei metafizice? Retorica pare a fi fãrã substantã.
Lucian Blaga întoarce constant si contradictoriu fata apolinicã si mereu perfectibilã a teoreticianului cãtre opera poeticã pe care o doreste extrapolatã într-un sistem comprehensiv, compatibil cu structura liric dionisiacã, extaticã, dar definitivã a acesteia.
Pentru George Cãlinescu, filozoful emite judecãti pertinente de filozofie a culturii, însã devine de-a dreptul pueril si neserios în epistemologia cunoasterii. Digresiunile poetului filozof nu aveau cum sã nu dea în extravagantã metaforicã pentru marele critic, de neconceput pentru pretentia cartezianã a oricãrei filozofii care trebuie sã îsi salveze fatalmente premisele.
Eterogenitatea instrumentelor conceptuale, chiar dacã promovate cu o anumitã consecventã, tine tot mai mult de stil si artã a expunerii. Terminologia blagianã se impune întotdeauna datoritã însusirii unice a poetului de a gândi în imagini sensibile, creând de cele mai multe ori o terminologie prin mijloacele metaforice.1
Acest mod de a gândi prin retroproiectie poeticã nu a dat greutatea filozoficã traditionalã unui demers intelectual asezat pe utopia unei convergente ideatice absolute. Filozofia poetului a ajuns, prin recurentã metaforicã, la poezia filozofului si la poezie ca atare, esuând în încercarea de a-i echilibra problematic integrator elementul poetic specific. Tentativele de a-si circumstantia într-un larg orizont filozofic poezia pentru a reusi sã-i dezghioace sâmburele peren l-au abandonat într-o aceeasi absolutã incertitudine transistoricã, generatoare de mari tensiuni interioare.
Filozoful s-a exprimat aproape întotdeauna dupã poet si a încercat sã-i determine corect postumitatea si nu invers. Dar miezul poeziei sale a rãmas intact si, în egalã mãsurã refuzându-se determinãrii principiilor modelatoare, inexplicabil.
Unii teoreticieni împing sensul disocierii si reliefeazã accentul esential pe filozofie, remarcând faptul cã poezia blagianã nu este decât comentariul abreviat, metaforic al arhitecturii metafizice a sistemului filozofic, glosa lui liricã.2
Argumentul biografic si istoric vine precumpãnitor în sprijinul primei afirmatii.
Poetul a dorit ca dimensiunea metaforicã si simbolicã a liricii sale sã fie posteriori traductibilã ontologic si legitimatã de straturile profunde ale culturii, sã îsi regãseascã motivatia originarã în cadrele orizontice. Miscãrilor anabazice si catabazice ale spiritului poetic le corespunde nãzuinta formativã a stilului, nediferentiat de mister, însã modelat de categoriile abisale, de sentimentul spatiului si al timpului.
Iatã de ce conchidem cã stabilirea preeminentei poeziei în simetria superioarã a operei lui Lucian Blaga atât în succesiunile ei biografice si istorice, cât si în circumstantºele ...

(continuare în pagina 12)