Pagina: [Precedentã] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - [Urmãtoare]


(urmare din pagina 11)

...estetice si filozofice nu ierarhizeazã, ci relevã existenta raporturilor absconse de cauzalitate, le face pregnante. Si just este sã se sublinieze pe acest temei, mai întâi de toate, dimensiunea metaforicã a operei în integralitatea sa fascinantã.
Trilogia culturii (ed. def. 1944) prin Geneza si sensul metaforei stabileste si proportiile universale ale acestei dimensiuni, legând-o în chip direct, explicit de destinul uman. Dacã în fenomenologia culturii totul este reductibil la metaforã si stil, acest lucru se datoreazã esential faptului cã metafora, înainte de a fi trop figurativ al limbajului poetic, este act de cunoastere nemijlocitã, are sens ontologic, în contradictie aparentã cu continutul sãu plasticizant, incomplet.
II. Care este acceptiunea consacratã cãrturãreste a metaforei? Existã un acord unanim cã primul teoretician al metaforei este Aristotel (Poetica). El o exemplificã si o descrie ca pe o comparatie subînteleasã, clasificând-o fãrã sã-i determine cauza aparitiei. Cicero este primul (De oratore) care considerã cã metafora apare dintr-o lipsã a limbii, nevoitã sã îsi însuseascã noi experiente omenesti, generatoare de notiuni noi, asimilate prin expresii vechi.
Tudor Vianu3 cuprinde fenomenul într-o sintagmã concisã, indigentã a limbii, si opune retorismului ciceronian animismul lui Gianbattista Vico (Scienza nuova). Dacã pentru Cicero metafora ar fi un simplu transfer logic de notiuni, pentru Vico ea este rezultatul unei mentalitãti prelogice, la temelia ei stând o întelegere deosebitã a lumii, o metafizicã inocentã, proprie civilizatiilor primitive.
Antiteza este deci evidentã, pentru Cicero spiritul omenesc va produce necontenit noi metafore, pentru cã se dezvoltã si îsi îmbogãteste necontenit experienta, în timp ce pentru Vico aceastã functiune slãbeste pe mãsurã ce omul iese din copilãrie.
Interesant este cã Tudor Vianu pãstreazã aceeasi rezervã si fatã de acceptiunea metaforei ca fapt de limbã în care energiile care au produs-o altãdatã sunt încã active si propune reconsiderarea multitudinalã a problemei din perspective lingvistice, etnologice si tipologice pentru a permite spiritului sã remarce în plenitudinea lor functiunile acesteia: functiunea filozoficã, psihologicã si catartic-esteticã.
Întrebuintând o bibliografie vastã, de la Alfred Biese si Heinz Werner pânã la Siegmund Freud, stilisticianul român fixeazã cu un simt analitic desãvârsit caracterul ei progresiv, unificator, de potentare a expresiei, dincolo de deosebirile dintre lucruri ca felurite date ale sensibilitãtii.4
Scoala formalã rusã, prin Boris Tomasevski, defineste metafora drept tropul care prezintã o idee sub semnul altei idei mai izbitoare, iar tropul drept procedeu de modificare a sensului fundamental al cuvântului.5 Douã sunt cazuri fundamentale de tropi: metafora si metonimia.
Ne aflãm în plinã literaturitate. Textul îsi este suficient siesi si orice principiu de analizã care nu e si principiu compozitional este refuzat ca instrument analitic de stabilire a validitãtii si valorii acestuia.
Definitia datã de formalistii rusi tropilor în general si metaforei în special urmãreste strict forma în functie de mijloacele de realizare artisticã. Se reconsiderã stilul, imaginea, iar în poezie evaluarea textului este asezatã conceptual sub influenta cercetãrilor lingvistice. Ritmul, versul si tema (motivul) sunt subiacente formei. Orice abordare extraliterarã ce tine de istorie, biografie, psihologie este respinsã, mijloacele artistice sunt material organizate de formã, reductibile la explicatii rationale.6,7
Atât Cercul lingvistic de la Praga, noua criticã americanã, cât si structuralismul vor prelua diferentiat acest mod de abordare.8
Poeticile generative articulate în semantici generative vor radicaliza premisele formalismului recunoscând existenta faptelor de limbã în evidente operate cu douã idei fundamentale; orice diferentã de expresie implicã o diferentã de sens, aceastã diferentã asigurând teoretic un set unic de derivatii pentru fiecare structurã de suprafatã (o combinatie unicã de structuri logice si conditii de adecvare).9
Samuel R. Levin va introduce si conceptul de deviatie ca efect de noutate poeticã si se va întoarce retoric la Aristotel.

(continuare în pagina 13)